ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศไทย

ABOUT

CATALYST STARTUP 2021

เกี่ยวกับโครงการ

การตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลักที่สำคัญได้แก่ เครื่องมือ คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ ฟันเฟือง คือ วิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในการนี้ จากผลการสำรวจระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย พบว่าในช่วงระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา Startup มีอัตราการได้รับเงินลงทุนสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ Startup ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามธุรกิจ Startup ก็ยังคงเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง และความไม่แน่นอนสูง อีกทั้งอัตราการอยู่รอดค่อนข้างต่ำ ประกอบกับสถานการณ์ Covid-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก และธุรกิจ Startup ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในฐานะหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) ที่มีศักยภาพ ได้กำหนดโครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย กรอบวงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท โดยหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายในการให้สินเชื่อสำหรับโครงการ คือกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ที่มีศักยภาพ และกลุ่มธุรกิจ Tech Startup จึงได้ริเริ่มโครงการประกวดการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือ “Catalyst Startup 2021 เร่งศักยภาพ Startup ยกระดับนวัตกรรมไทย” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของธุรกิจ Startup ทั่วประเทศ และต่อยอดโอกาสในการร่วมทุนกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ!!

วัตถุประสงค์

PROJECT PURPOSES
icon_pur01@2x

สร้างโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน

ให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ หรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจ Tech Startup

icon_pur03@2x

สร้างพื้นที่นำเสนอศักยภาพของธุรกิจแก่บุคคลที่สนใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจ Tech Startup

icon_pur02@2x

สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจ

กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบการธุรกิจ Tech Startup

SCHEDULE

ตารางกิจกรรม

21 JUN – 21 JUL 21
REGISTRATION

สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • คลิกปุ่ม “สมัครเข้าร่วมโครงการ” ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • แนบ Pitch Deck / VDO Demo นวัตกรรมของแต่ละทีม
 • 8 JUL 21
  KICKOFF DAY

  พิธีเปิดโครงการออนไลน์

  เข้าฟังคำชี้แจงโครงการ และร่วมพูดคุยกับ Big Ventures จากหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ “VC ต้องการ Startup แบบไหน?” ผ่านทาง Facebook Fanpage : thaismefund

  2-4 AUG 21
  ONLINE DEMO DAY

  เสริมสกิลกับ Mentors ระดับประเทศ

  35 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น!!

  DAY1: Pitch Deck Workshop กับกูรูแนวหน้า ที่ผ่านเวทีการแข่งขันมามากมาย และความเชี่ยวชาญ

  DAY2: Online Demo Day Session I กับ Topic: Smart Potential Industry และ Smart Medicine and Health

  DAY3: Online Demo Day Session II กับ Topic: Sustainable and Circular Efficiency และ Smart Agriculture

  10 AUG 21
  CATALYST STARTUP 2021

  Pitching Stage – Big Ventures

  12 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น!!

  ที่ได้นำเสนอนวัตกรรมต่อหน้า Big Ventures พร้อม ชิงเงินรางวัล และ โอกาสการร่วมทุนกับหน่วยงานและบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

  TOPIC

  หัวข้อนำเสนอ

  นำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดให้ใน 4 หมวดหมู่ดังกล่าว เพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนตามกรอบแนวคิด BCG แห่งโลกอนาคต ทั้งนี้นวัตกรรมจะต้องพร้อมใช้งาน (Product State) และนำไปต่อยอดธุรกิจได้จริง

  topic_1

  Smart Potential Industry

  อุตสาหกรรมศักยภาพอัจฉริยะ

  1. Smart Factory
  2. Supply Chain Management
  3. Smart Logistics
  4. Data Analytics (Manufacturing and Logistics)
  5. IoT for Smart Control
  6. Industry Tech (Automation Robotics Sensors and AR/VR)
  7. Robotics

  topic_4

  Sustainable and Circular Efficiency

  การจัดการหมุนเวียนและยั่งยืน

  1. Smart Building
  2. Smart Energy
  3. Carbon Capture Tech
  4. IoT for Energy Management
  5. Industry Waste Management

  topic_2

  Smart Medicine and Health

  การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์อัจฉริยะ

  1. Digital Hospital / Digital Clinic
  2. Healthcare AI and Data Analytics
  3. Healthcare Management and Telemedicine
  4. Medical Device

  topic_3

  Smart Agriculture

  การพัฒนาด้านเกษตรกรรมอัจฉริยะ

  1. Analytics for Agriculture
  2. GPS System for IoT agriculture
  3. Agricultural Drones and Data Precision Farming
  4. Smart Greenhouses

  REQUIREMENTS

  คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก Startup เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 • ลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ และกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ผู้สมัครแนบ Pitch Deck หรือ VDO Demo ความยาวไม่เกิน 5 นาที ระบุผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรมของท่าน
 • ผู้สมัครจะต้องจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล แล้วเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ 1 บริษัท ส่งได้แค่ 1 ทีม เท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม ที่นำเสนอจะต้องพร้อมใช้งาน (Product State) และนำไปต่อยอดธุรกิจได้
 • ผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม ที่นำเสนอจะต้องสอดคล้องกับโจทย์หรือหัวข้อที่ทางโครงการกำหนด
 • ผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม ที่นำเสนอจะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีขึ้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 35 ทีม เพื่อเข้าสู่กิจกรรม Online Demo Day จากข้อมูลการสมัคร Pitch Deck หรือ VDO Demo เท่านั้น
 • WINNING JUDGE

  เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ

  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
  ด้านความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ 25
  ด้านความเป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่จะต้องแก้ไขปัญหาและต่อยอดธุรกิจได้ 30
  ด้านศักยภาพทางการตลาด การคำนึงถึงคุณค่าทางการตลาด มีการแข่งขันทางการตลาด และจะต้องคำนึงถึงผู้บริโภค 30
  ด้านการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่น่าสนใจ 15
  รวม 100

  PITCHING STAGE

  นำเสนอนวัตกรรมต่อหน้า Big Ventures

  ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 12 ทีม เท่านั้น! ที่จะได้นำเสนอนวัตกรรมต่อหน้า Big Ventures พร้อมชิงเงินรางวัน และ โอกาสการร่วมทุนกับหน่วยงาน­และบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

  รางวัลชนะเลิศแต่ละหมวดหมู่การแข่งขัน

  รางวัลละ 15,000 บาท

  นอกจากนี้ทั้ง 35 ทีม จะยังได้รับรางวัลพิเศษจากทาง LiVE Grant และ Huawei อีกมากมาย

  พร้อมประกาศนียบัตร และ
  โอกาสการร่วมทุนกับหน่วยงาน­และบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

  THE WINNERS

  ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน

  ทีม ZUPPORTS

  จาก บริษัท บางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด

  ทีม Rewastec

  จาก บริษัท รีเวสเทค จำกัด

  ทีม Stepsole

  จาก บริษัท สเตปโซล จำกัด

  ทีม เก้าไร่

  จาก บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด

  SPEAKERS & GUESTS

  วิทยากรและแขกรับเชิญ

  speaker_1
  คุณภาณุทัต ธรรมบุศย์

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
  บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด

  speaker_2
  คุณธนพงษ์ณ ระนอง

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด

  speaker_3
  คุณต่อตระกูล วัฒนวรกิจกุล

  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

  speaker_0000_1_palawut
  ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์

  ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจใหม่
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  speaker_0001_2_sanad
  น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง

  รองผู้อำนวยการ
  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

  speaker_0002_3_Jumrad
  คุณจำรัส สว่างสมุทร

  ผู้อำนวยการใหญ่
  สภาอุตสาหกรรม

  speaker_0003_4_pongsaton
  นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)

  speaker_0004_5_parisan
  ดร.ปรีสาร รักวาทิน

  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
  การเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

  speaker_0005_6_nathon
  คุณณัทธร โพธิแพทย์

  ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
  ธนาคารออมสิน

  speaker_0006_7_prempredee
  คุณเปรมปรีดี กิติรัตน์ตระการ

  Investment Director, PTT CVC
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  speaker_0007_8_paramed
  คุณปรเมศวร์ ฟูมูลเจริญ

  Technology Incubation and Research Manager, Technical Knowledge Management Department,
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS invent)

  speaker_0008_9_pitchsinee
  คุณพิชญ์สินี เปลี่ยนสมัย

  Senior Solution Consultant
  บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

  speaker_0009_10_pongpiti
  คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย

  Head of LiVE Platform
  บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด

  speaker_0010_11_narusan
  คุณนฤศันส์ ธันวารชร

  ผู้จัดการด้านการลงทุน
  บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

  SPONSORS

  ผู้สนับสนุนโครงการ

  catalyst_logo_w@2x

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 082-592-6249, 061-461-3965